making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1906.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1921.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1884.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1885.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1880.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1892.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1870.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1969.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1904.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_gevel collage_close up.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_IMG_1929.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_overzicht ruimten.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_1302_3_functioneel schema_004.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-31_1302_voorst_D_kerkzaal_nieuwe_sit_004.jpg

Koningskerk Rotterdam
De Koningskerk ligt aan de Stieltjesstraat 30 tegenover het Noordereiland in Rotterdam. De Koningskerk is een kerkelijke gemeente die oorspronkelijk is ontstaan uit een gemeenschap van schippers. Deze geschiedenis is onder andere zichtbaar in het logo met de golven en het kruis.
De kerk is gebouwd in 1984 en ontworpen door de bekende gereformeerde kerkarchitect Arco Cooiman.

De Koningskerk is bijzonder strategisch gelegen met aan de ene kant de oude wijken op Zuid en aan de andere zijde de nieuwe stedelijke ontwikkelingen op de Kop van Zuid. De Koningskerk ligt, toepasselijk, direct aan de Koningshaven. De kerk is opgenomen in een half rond stedelijk blok met appartementen daarboven. De entree ligt onder het woongebouw terwijl de kerkzaal in het binnenhof ligt. De kerk is daardoor een enigszins verborgen parel.

Naast de zondagse diensten biedt de kerk ruimte aan verschillende bijeenkomsten.

De Koningskerk heeft het voornemen de entree, de facade en het interieur te moderniseren zodat deze geschikt is voor het huidige gebruik en het toegenomen ledenaantal.

Het ontwerp heeft de uitgangspunten: transparantie, heldere organisatie, meer ruimte voor ontmoeting, informeel programma, vorm openen voor meer publiek, orientatie van het Liturgisch Centrum en het vergroten van de capaciteit.

De ruimte is zo vormgegeven dat er een heldere organisatie van het formele programma is. Er is bij de entree direct voldoende ruimte om de jas op te hangen. Vanuit de entreezone zijn de zalen direct toegankelijk. De keuken bevindt zich op een centrale plaats met meerdere orientatie mogelijkheden, zodat de ruimte verschillend gebruikt kan worden. Er is een logische opzet van de kerkeraadskamer in relatie tot de kerkzaal. De ruimte kan dubbelgebruikt worden als kindernevendienst. Direct vanaf de entree zijn de creche ruimten toegankelijk. Deze ruimten zijn vanwege de geluidsbelasting zo ver mogelijk van de kerkzaal geplaatst.

De plattegrond is open gemaakt waardoor meer vrije ruimte ontstaat voor ontmoeting na de dienst. Het koffie uitgifte punt is op een logische plek met veel ruimte erom heen, zodat ruimte geschapen wordt voor ontmoeting.

De kerk is oorspronkelijk gebouwd voor een klein aantal vaste bezoekers (schippers) en had daarnaast een gemeente die voornamelijk onderweg was. Dit is de laatste tijd veranderd de gemeente wordt opgebouwd uit een jongere groep leden. Het aantal zitplaatsen voldeed door dit gewijzigde gebruik al lange tijd niet meer. Om meer zitplaatsen te creeren is de kerkzaal aan meerdere kanten geopend zodat de ontmoetingszaal bij de kerkzaal betrokken kan worden. In verband hiermee is het podium van het litugisch centrum vergroot.

ontwerp
Arjan Scheer i.s.m. VIA architectuur bouwadvies Gerben Booltink

jaar
2013

opdrachtgever
Commissie van Beheer PKN Gereformeerde Koningskerk, Feijenoord, Kop van Zuid, Noordereiland

status
voorlopig ontwerp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Koningskerk Rotterdam
The Koningskerk (King's Church) is located along the Stieltjesstraat 30 opposite the Noordereiland along the Maas river in Rotterdam. The Koningskerk is a congregation that originates from a community of sailors that have their home in the Port of Rotterdam. The history is shown in the logo with waves and a cross. The church is built in 1984 and designed by the well-known reformed church architect Arco Cooiman.

The Koningskerk is located strategically with on one side the old neighbourhoods of Rotterdam South and on the other side the new urban developments on the Kop van Zuid. The Koningskerk is situated directly on the Koningshaven (King's dock). The church is part of a semi-circular urban block with apartments on top. The entrance lies underneath the apartment block whereas the church hall is situated in the inner court of building block. The church is therefore a somewhat hidden pearl.

The church is used for weekly services and meetings throughout the week.

The users of the Koningskerk intend to modernize the entrance, the facade and the interior of the building to make it suitable for its current use and increased numbers of memberships.

The design has the premises: transparence, clear organisation, more space for meeting, informal programming, opening the form for more visitors, orientation of the liturgic center and an increase of the capacity of the church.

The proposed design consists of a clear organization of the formal programme. There is a direct spatious entrance. From the entrance zone the different meeting spaces are directly accessible. The kitchen is located in a central position with an number of orientations in order to allow various uses of the space. There is a logical location for the meeting room for the elderly in relation to the church space. The space can have a double use as a sunday school. Directly from the entrance the creche is accessible . The spaces are located as far as possible from the church hall in order to prevent noise.

The plan is opened up to create more space for meeting after the service. The coffee corner is located on a central position with plenty of space around, in order to create opportunity for informal meetings before and after the services.

The church was originally built for a small number of regular visitors (sailors) and was build up of a congregation that was mainly on see. In recent years this has changed and the congregation consists of a younger age group. The number of seats were not appropriate for the current use. In order to create more seats, the church hall is opened up to more sides to connect the fore court with the church hall. In relationship with the increased size of the main hall the podium of the liturgical center has been enlarged.

design term
Arjan Scheer with VIA architectuur bouwadvies Gerben Booltink

year
2013

client
Commissie van Beheer PKN Gereformeerde Koningskerk, Feijenoord, Kop van Zuid, Noordereiland

status
preliminary design