making future architectures

Adres/address
info@arjanscheer.nl
Utrecht:
06 - 290 70810
030-274 68 78
Wittevrouwensingel 99
3514 AM Utrecht NL

Rotterdam:
06 - 290 70810
010-425 4483
Groothandelsgebouw
Stationsplein 45
unit D1.146
3013 AK Rotterdam NL

Copyright 2014
Built with Indexhibit

http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_linker zijkant.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_avondmaalstafel detail.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_liturgisch centrum totaal.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_kruis.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_stoel.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_045_doopvont arjan scheer.jpg
http://arjanscheer.nl/files/gimgs/th-75_doopvont.jpg

Kerk Het Baken Bergschenhoek NL
De vormgeving van een liturgisch centrum heeft naast een functionele en esthetische dimensie een symbolische functie. De meubels vertellen een eigen verhaal. In de liturgie worden namelijk de gewone dagelijkse handelingen als symbool gebruikt voor een geestelijke omgang tussen God en mensen. In de liturgie krijgen de dagelijkse bezigheden, zoals het eten en het wassen, een bijzondere symbolische betekenis.
Het liturgisch centrum in de kerk van Bergschenhoek bestaat uit losse meubels. Hierdoor wordt elk teken in het ontwerp van een apart meubel benadrukt. Elk meubel is een apart beeld, terwijl de meubels in kleur en vorm op elkaar afgestemd zijn om hun onderlinge verband te benadrukken.

De kerk van Bergschenhoek wordt toepasselijk 'Het Baken' genoemd. Het ontwerp van de kerk bestaat uit verschillende in elkaar grijpende cirkels. De vormgeving heeft iets weg van een vuurtoren, een baken op de grens van de nieuwbouwwijk van Bergschenhoek en het kassengebied. Deze beeldverwandschap is gebruikt in de vormgeving van het podium en het kruis van het liturgisch centrum.

De lezenaar voor de voorganger
De eerste lezenaar neemt de centrale plaats in. Het spreekgestoelte is eenvoudig vormgegeven. Het meubel is in het midden van de avondmaalstafel opgesteld. Het meubel biedt ruimte aan alle audiovisuele hulpmiddelen zoals die op dit moment bij de diensten gebruikt worden.

De avondmaalstafel
De avondmaalstafel is zo vormgegeven dat de functie van de tafel als symbool voor het samen vieren van de maaltijd in gemeenschap met Christus en mede-gelovigen centraal staat. Het is daarom een tafel die er zo veel mogelijk als tafel uitziet: met vier poten, stevig vormgegeven, zodat het beeld zo duidelijk mogelijk overgebracht wordt.
Het beeld van een tafelblad met haaks daarop vier poten is benadrukt door op het korte stuk van de tafel het kopse hout van het tafelblad door te laten lopen.
De meubels zijn allen uitgevoerd in Amerikaans Kersen. Het bijzondere aan het tafelblad van de avondmaalstafel is dat dit blad in de lengterichting uit één geheel bestaat. Dit is te meer opmerkelijk omdat het tafelblad maar liefst 4 meter en 25 centimeter meet.

Op de tafel is voldoende ruimte voor de opstelling van het avondmaalsstel, de opengeslagen Bijbel, en een bloemstuk. De collectezakken worden na de collecte op de tafel gelegd als beeld van een offer aan de dienst van God.

Het doopvont
Het doopvont heeft een aparte plek op het podium. Het doopvont is vormgegeven als groot watervat zodat het beeld van een wasbekken zo dicht mogelijk benaderd wordt. Het doopvont is net als de overige onderdelen gemaakt uit Amerikaans Kersen. Het ziet eruit als een stam waarin in de holte middenin water is blijven staan.
Het doopvont is vormgegeven als een opnieuw samengestelde boom. Het doopvont bestaat uit 12 delen die opnieuw zijn samengesteld. Bovenop het doopvont zijn de jaarringen van het hout duidelijk te zien. In tegenstelling tot een normale boom zijn de jaarringen gespiegeld, ze lopen niet concentrisch zoals bij een normale boom maar als een opnieuw samengestelde boom.

De lezenaar voor de schriftlezing
De lezenaar is eenvoudig vormgegeven als op zichzelf staand meubel om het belang van de woordbediening in het ensemble van meubels in het liturgisch centrum te benadrukken. De lezenaar is licht en is eenvoudig te verplaatsen, bijvoorbeeld voor reacties uit de zaal tijdens gemeentevergaderingen. De microfoon in deze lezenaar is geheel draadloos waardoor er geen belemmeringen zijn wanneer de lezenaar in de kerkzaal opgesteld wordt.

Het wandobject
Achter het liturgisch centrum is een wandobject geplaatst. De onderzijde van het wandobject trekt een denkbeeldige lijn tussen de twee hoogste ramen links en rechts achter het liturgisch centrum. Hierdoor wordt de achterwand optisch verdeeld zodat de meubels op het podium ingekaderd worden.
Het waaiervormige kruis is gebaseerd op het thema van het baken of de lichtbundels. De kruisvorm is benadrukt door voor de horizontale en verticale delen donker gekleurd hout te gebruiken.

De stoel
Tijdens de liturgie zijn er momenten dat de voorganger zit. Het zou onrustig zijn als de voorganger steeds een plaats inneemt op één van de stoelen in de kerkzaal. Daarom is een stoel ontworpen die enigszins verdekt buiten het midden van het liturgisch centrum staat opgesteld. De stoel is uit één stuk vormgegeven, zodat de aandacht van de toeschouwer geleid wordt naar de symbolische onderdelen van het liturgisch centrum.
De vormgeving van de stoel sluit aan bij de andere meubels. Bij nadere beschouwing valt de tekening in het hout hier ook op. De zitting is uit kops hout, net als de rand van de avondmaalstafel.

Het podium
Het podium is opgebouwd uit drie lagen van 22 centimeter. Hierdoor is de voorganger goed zichtbaar vanuit de gehele kerkzaal. De ronde vormen van het podium zijn licht verschoven ten opzichte van elkaar zodat de treden ontstaan. Hierdoor ontstaat de associatie met het overlappende cirkelvormige patroon van pas gezaaid zaad of de lichtbundels van een vuurtoren over een landschap.
In het podium zijn in totaal vier onzichtbare luiken. In de optrede links is het stageblock opgenomen met aansluitingen voor de band. Rechts is een luik met een wandcontactdoos. Ook is er een ingang tot de kruipruimte onder het podium. Onder de rechter tafelpoot is een luikje met een aansluiting voor een monitor en netwerk. De kabel hiervoor wordt door de tafelpoot en het tafelblad geleid. Op deze manier is er geen bekabeling zichtbaar waardoor niets de aandacht afleidt van de symbolische betekenis van de meubels.

ontwerp
Arjan Scheer

jaar
2011-2012

opdrachtgever
Commissie van Beheer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Bergschenhoek

status
gebouwd; meubelmaker: Weij Meubelwerk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Church Het Baken Bergschenhoek NL
The design of liturgical furniture has, apart from a functional and esthetic dimension, a symbolic function. The furniture pieces each tell their own story.
In the liturgy, everyday acts are used as symbols for a spiritual relation between God and people. In the liturgy, everyday activities, like eating and washing, get a specific symbolic meaning.
The liturgic center of the church of Bergschenhoek consists of individual furniture peices. This way every separate symbol in the design of each furniture piece is emphasized. Each furniture piece is a separate image, a frame, whereas the ensemble of furniture pieces are matched in terms of form and colour to emphasize their relationship.

The church of Bergschenhoek is fittingly called 'The Beacon'. De design of the church consists of interlocking circles. The formal language reminds one of a lighthouse, a landmark on de threshold of the newly build neighbourhood of Bergschenhoek and the greenhouse area.
This image is used in the design of the podium and the cross of the liturgic center.

The lectern for the minister
The first lectern has a central position. The lectern is an inornate design. The lectern is positioned in the middle of the communion table. In the design of the lectern all audiovisual equipment is integrated.

The communion table
Central to the design of the communion table is the table as symbol for the celebration of communion with Christ and fellow believers. Therefore it is a table that resembles a rudimentary form of a table: for legs, an archetypal design, in a way that the message is as clear as possible. All furniture pieces are made out of American Cherry. The remarkable feature of the table is that the length of the tabletop, measuring 4,25 meters, consists of one piece.
The table acts as base for an opened Bible and a liturgical flower arrangement. The collection bags are put on the table after the collection to emphasize the collection as an offering.

The baptismal font
The baptismal font has a special location on the podium. The font is designed as a big water barrel, to resemble the image of a washbasin as much as possible.
The baptismal font is, like the other pieces, made out of American Cherry. It resembles a treetrunk in which, in the middle of the cavity, water is left standing. The baptismal font is designed as a reconstituted tree. The baptismal font consists of 12 pieces which are reconstituted. On top of the baptismal font the annual rings of the wood are clearly visible. Contrary to a tree in nature, the annual rings are mirrored, as in a rearranged tree.

The lectern for the scripture reading
The lectern is an elementary design as a free standing piece to emphasize the importance of the explanation of the Bible in the ensemble of furniture pieces in the liturgic center. The lectern is light and easy to move, for instance when used in congregational meetings. The microphone in the lectern has a wireless transmitter, so there are no restrictions to where the lectern is positioned in the church.

The cross
The cross is placed as a backdrop to the liturgical center. The bottom part of the cross draws an imaginary line between the two highest windows left and right of the liturgical center. In this way the rear wall is visually divided in order to frame the furniture pieces and the podium.
The fan-shaped cross is based on the theme of the beacon or the lighthouse. The cruciform is emphasized by the use of darkly red colored horizontal and vertical pieces.

The chair
During the liturgy there are moments that the pastor is seated. It would be disquieting when the pastor is walking back and forth to one of the chairs in the church. Therefore a chair is designed that is positioned almost invisible outside the center of the liturgical arrangement. The chair is designed in one piece, in order not to distract the spectator to the symbolic pieces in the liturgical center. The design of the chair fits in with the other furniture. On closer examination the drawing in the wood is central to the design of the chair.

The podium
The podium is build up of three layers of 22 centimeters each. This way the minister is visible from around the church. The slightly shifted concentric shapes of the podium in order to make the stairs to the podium. This way the overlapping concentric pattern of the podium is a reminder of newly sown seed or light beams of a lighthouse over the landscape.
In the podium there are four floor hatches. A stageblock with connections for musical instruments is located in the riser of the stair on the left side. Underneath the righthand table leg the connection with the beamer monitor and the file server is located. The cable is directed through the cavity of the table leg and the table top. this way, no cables are visible and nothing distracts from the symbolic significance of the pieces of furniture.

design team
Arjan Scheer

year
2011-2012

client
Commissie van Beheer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Bergschenhoek

status
completed; furniture maker: Weij Meubelwerk